CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

CO2-mål

Du er her: Forside CO2-mål CO2-opgørelse 2008-2011

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

CO2-opgørelse 2008-2011

CO2-opgørelsen for 2008-2011 er opgjort ud fra det graddagekorrigerede energiforbrug, opgørelsen dækker 1. Kommunen som helhed og 2. Kommunen som virksomhed

 

CO2 -opgørelsen for 2011: 

  • Kommunen som virksomhed bidrager med 4% af det samlede CO2-bidrag af kommunen som helhed.
  • Der i kommunen som helhed blev anvendt 776.151 MWh energi.
  • Energiforbruget er reduceret med 5,2% siden 2008. 
  • Der i kommunen som helhed blev udledt omkring 369.939 tons CO2 i det graddagkorrigerede forbrug.
  • Udledningen af CO2 er reduceret med 8,7% siden 2008.

 

1. Kommunen som helhed (udgør ca. 96% af det samlede energiforbrug og CO2-udledning)

Tabellen for kommunen som helhed findes i denne pdf-fil:  Tabel med CO2-opgørelse for 2008-2011.pdf (30.1 KB)

 

 

2. Kommunen som virksomhed (udgør ca. 4% af det samlede energiforbrug og CO2-udledning)

 

 Energiforbrug HTK kom virk 

Energiforbruget i de kommunale bygninger og ejendomme er i forbindelse med opgørelsen for 2011, blevet nøje gennemgået bagudrettet, hvilket har betydet at der er blevet justeret på energiforbruget for perioden 2008-2010.

 

 

 CO2 HTK Kom virk 

 

I CO2-opgørelsen er energiforbruget angivet i ton CO2, hvilket fortæller hvor meget de forskellige kilder bidrager med i CO2.
Høje-Taastrup Kommune har købt vindmøllecertifikater, hvilket for 2011 opgørelsen giver kommunen ret til for 2011 at trække 1.055 ton CO2 fra el-forbruget svarende til 2.800 MWh el. 

 

 

 
 

Kort om opgørelsen

 

Beregningerne er delvist beregnet ved hjælp af KL's CO2-beregner (se boks) og delvist i almindeligt regneark.

 

El og Fjernvarme
El og fjernvarmeforbruget beregnet s et almindeligt regneark, men kun fjernvarmeforbruget og det af elforbruget der går til opvarmning er graddagekorrigeret.

 

Individuel opvarmning
Til beregning af CO2-bidraget der går til individuel opvarmning, så er det kun i Kommunen som virksomhed at det eksakte forbrug af olie og naturgas kendes.
For kommunen som helhed kendes kun naturgasforbruget, mens olieforbruget samt opvarmning ved andre individuelle kilder ikke kendes. Her beregnes CO2-bidraget ud fra et skøn der bygger på data fra BBR-registret, så CO2-bidraget fra de indviduelle kilder til opvarmning, kan være anderledes end det skønnede bidrag.

 

Transport

Transport fylder meget i CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune som helhed, dog er transport også det område der er mest usikkert.
I 2008 blev der gennemført en større trafikopgørelse, som dækker over både vej- og togtrafik, for andre transportformer (eks. lufttrafik) er der anvendt et landsgennemsnit. 
CO2-bidraget for transport i Kommunen som virksomhed bygger på et skøn ud fra opgørelsen, der er lavet for Kommunen som helhed.

 

Øvrige kategorier

Øvrige kategorier dækker over:

- Affaldsdeponi og spildevand

- Landbrug

- Industriel processemission

- Arealanvendelse

 

Fælles for disse kategorier under øvrige, er at datagrundlaget findes på et overordnet niveau, der trækkes ud af forskellige offentlige databaser og CO2-bidraget herfra er beregnet ved hjælp af CO2-beregneren grundet datas kompleksitet.
Hvad der er datagrundlaget for CO2-opgørelsen for øvrige kategorier, kan findes i linket til miljøportalen, hvor oplysninger om CO2-beregneren findes. 
  • Om CO2-beregneren

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt KL står bag CO2-beregneren, som er værktøjet der delvist er anvendt til at lave CO2-opgørelsen.
Nærmere information om CO2-beregneren og om datagrundlaget kan findes her:

CO2-beregner

  • Graddage

Graddage anvendes til at gøre varmeforbruget sammenligneligt, på både måned og årsbasis.

I praksis betyder det at det er muligt at sammenligne varmeforbruget mellem kolde og varme år.

De graddage der er anvendt for Høje-Taastrup Kommune, kan findes hos Høje Taastrup Fjernvarme ,
hvor en uddybende forklaring om hvordan graddage udregnes.

  • Emissionsfaktor

Emissionsfaktoren fortæller hvor stor en mængde CO2 der udledes pr. enhed, for en given type brænsel.

For el og fjernvarme kan emissionsfaktoren varierer fra år til år, hvilket skyldes at energien der udvindes stammer fra flere forskellige typer af brændsel og forskellige mængder af brænsel.


Foruden forskellige typer af brændsel, bidrager en voksende andel af vedvarende energi til en reduktion af emissionsfaktoren.

I modsætning til emissionsfaktorene for el og fjernvarme, har fyringsolie og naturgas en stabil emissionsfaktor, da her er tale om en enkelte type af brændsel.