CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byrådets beslutninger

Du er her: Forside Byrådets beslutninger Fjernvarme Tilslutningspligt Kuldyssen og Malervej

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Tilslutningspligt Kuldyssen og Malervej

Endelig vedtagelse af projektforslaget vedr. fjervarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej.

Projektet blev endeligt vedtaget den 19. juni 2012 og de berørte grundejere vil herefter blive informeret.

 

Offentlig Høring af

Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

 

Byrådet besluttede på mødet 13.12.2011, at sende projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej i fire ugers høring.
Projektet har været i høring i perioden 17. januar til 14. februar 2012.

 

I analyserne til projektforslaget er det forudsat, at 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i de to områder tilsluttes fjernvarme. Også evt. fremtidigt nybyggeri i området forventes tilsluttet fjernvarme. Fjernvarmetilslutningen antages generelt i perioden 2012-2018.

 

Området ved Kuldyssen

Området omkring Kuldyssen, hvor de berørte matrikler befinder sig indenfor den røde markering.


 

Området ved Malervej

Området ved Malervej, hvor de berørte matrikler er indenfor den røde markering.

 

 

Projektet indebærer kompensation til HMN Naturgas for reducerede distributionsindtægter i henhold til aftale mellem HMN Naturgas og Høje Taastrup Fjernvarme.

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen.

 

Projektforslaget indeholder 4 godkendelsespligtige forhold:

 1. Etablering af gadeledningsnet i kommuneplanområde 131: Rugvænget og Kuldyssen og 145: Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej, Snedkervej, jf. bilag 1, pkt. 3.1 i projektbekendtgørelsen.
 2. Tilslutningspligt til fjernvarme for ny bebyggelse, som betingelse for ibrugtagelse, jf. §8 i tilslutningsbekendtgørelsen
 3. Tilslutningspligt til fjernvarme for eksisterende bebyggelser, jf. §10 i tilslutningsbekendtgørelsen
 4. Tilslutningspligt til fjernvarme, hvis væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes, jf. §12 i tilslutningsbekendtgørelsen.

 

Ejere af ejendomme, der modtager pålæg om tilslutningspligt efter ovennævnte, har fra det tidspunkt, hvor pålægget træder i kraft, pligt til at betale investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt de faste afgifter i henhold til Høje Taastrup Fjernvarmes gældende prisblad, som anmeldt til Energitilsynet.

 

 

Hvis fjernvarmetilslutning ikke er mulig ved pålægs ikrafttræden, forpligter Høje Taastrup Fjernvarme sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer.

 

En række bebyggelser kan ikke kræves tilsluttet jf. tilslutningsbekendtgørelsens §15, stk. 1:

 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer vil være uforholdsmæssig bekostelig.
 2. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen – har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.
 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
 6. Eksisterende lavenergibygninger.

 

En række bebyggelser kan ikke blive pålagt forblivelsespligt jf. tilslutningsbekendtgørelsen §15, stk. 2:

 1. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget - eller anlæggene tilsammen – har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 2. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 3. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
 4. Eksisterende lavenergibygninger.

 

Mulighed for ansøgning om dispensation for tilslutningspligt 

Hvis du mener, at din ejendom på tidspunktet for modtagelse af dette brev, falder ind under en af ovennævnte kategorier, skal du snarest muligt, give kommunen besked herom.

 

Folkepensionister og bygherrer der opfører lavenergihuse har ligeledes mulighed for at ansøge om dispensation for tilslutningspligten.

 

Gennemførelsen af projektet reducerer afhængigheden af fossile brændsler

Projektet bidrager til at reducere CO2-udledningen og reducerer kommunens afhængighed af fossile brændsler. Den samlede CO2-reduktion over 20 år forventes at være på 33.000 tons svarende til en reduktion på 40% i forhold til forsat brug af naturgas og olie. CO2-udledningen i kommunen som helhed reduceres med dette projektforslag med ca. 0,5%.

 

Byrådets behandling af projektforslaget:

Endelig_godkendelse_af_projektforslag_vedr_fjernvarmeforsyning_af_erhvervsomraaderne_ved_kuldyssen_og_malervej.pdf (19.06.2012)

 

Projektforslag_vedr_fjernvarmeforsyning_af_erhvervsomraaderne_ved_kuldyssen_og_malervej.pdf (13.12.2011)

 

Projektforslaget der ligger til grundlag for projektet:

Projektforslag_kuldyssen_og_malervej.pdf (13.12.2011)