CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byrådets beslutninger

Du er her: Forside Byrådets beslutninger Fjernvarme Tilslutningspligt i Hedehusene

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Tilslutningspligt i Hedehusene

Tilslutningspligt og forblivelsespligt til fjernvarme i Hedehusene – med virkning fra 8. april 2011

 

Byrådet vedtog på sit møde den 22. marts 2011 at indføre tilslutningspligt og forblivelsespligt til fjernvarme i det tidligere Hedehusene Fjernvarmeværks forsyningsområde.

 

Berørte grundejere i området har modtaget meddelelse om den endelige beslutning.

  

Er din bygning omfattet af tilslutnings- og/eller forblivelsespligt?

 

 

Hvis bygningen er inden for den lys-grønne markering på kortet ovenfor - er den omfattet af pligt til tilslutning og/eller at forblive tilsluttet til fjernvarme.

 

Find ud af det ved at slå op i filen her, som indeholder en samlet liste over alle berørte ejendomme (matrikler).

 adresse_omfattet_af_projektforslaget.pdf (50.4 KB)

 

    

Retsvirkninger:

  1. Eksisterende bebyggelse skal om senest 9 år, dvs. senest 10. april 2020, tilsluttes Høje Taastrup Fjernvarme. Grundejere som inden da har behov for at udskifte væsentlige varmeinstallationer (olietank, kedel eller andre installationer af tilsvarende økonomisk omfang), skal meddele dette til kommunen. Ejendommen skal tilsluttes fjernvarmenettet på dette tidspunkt.
  2. Eksisterende bebyggelse, i det tidligere Hedehusene Fjernvarmeværks forsyningsområde, der al-lerede forsynes fra Høje Taastrup Fjernvarme, skal forblive tilsluttet.

Tilslutningspligten medfører ikke, at de berørte ejendomme er pålagt at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at kunne modtage forsyning af fjernvarme. Men tilslutningspligten indebærer, at der skal betales tilslutningsafgift, der er en fast engangsudgift, samt de faste årlige af-gifter til Høje Taastrup Fjernvarme. Afgifterne skal betales, selv om man ikke ønsker at aftage fjern-varme.

 

Tilslutningsafgift og de faste årlige afgifter afregnes efter Høje Taastrup Fjernvarmes aktuelle takst-blad.

 

Se Høje Taastrup Fjernvarmes hjemmeside eller ring direkte på telefon 43 55 30 10.

 

Visse bebyggelser er ikke omfattet af tilslutningspligten. Det gælder for:

  • Bygninger, hvor Byrådet skønner, at omstilling til fjernvarme vil blive uforholdsmæssig bekostelig på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer.
  • Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, træfyr, halmfyr og lignende – eller anlæggene tilsammen – efter Byrådets skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter Byrådets skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
  • Bygninger, der planlægges nedrevet inden for en kortere årrække.
  • Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
  • Bygninger, der er opført som lavenergibygninger.

Hvis din ejendom befinder sig i det tidligere Hedehusene Fjervarmeværks forsyningsområde, og du mener, at din ejendom falder ind under en af ovenstående kategorier, skal du senest den 9. maj 2011 give kommunen besked om det.

 

Du kan kun kræve ejendommen fritaget for tilslutningspligt med henvisning til ovennævnte undtagelser, hvis kriterierne var opfyldt før den 8. april 2011. Du kan således ikke nu installere et træfyr eller lignende anlæg, og på det grundlag kræve din ejendom fritaget for tilslutningspligten.

 

Dispensation

Byrådet kan i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning forlænge fristen for tilslutning eller give di-spensation fra tilslutningspligten.

 

Tinglysning

Byrådet vil sørge for, at beslutningen om tilslutningspligt bliver tinglyst på de relevante ejendomme, når klagefristen er udløbet.

 

Oplysningspligt

Er du ejer af en ejendom, der er omfattet af tilslutningspligt, har du pligt til at orientere eventuelle le-jere herom.

 

Klageadgang

Klagen skal rettes til Energiklagenævnet. Klagen skal sendes til Høje-Taastrup Kommune, Bygaden 2, 2630 Taastrup, senest den 9. maj 2011. Byrådet videresender klagen til Energiklagenævnet sammen med en udtalelse om sagen.

 

Klima og CO2-reduktion 

Gennemførelsen af projektet og beslutning om tilslutningspligt kan forventes at sikre ekstra 277 ejendomme tilsluttet med et årligt vurderet energiforbrug på 3200 MWh, svarende til en udvidelse af varmesalget med 20% og bidrager således til at opfylde kommunens klimamål.

 

Se grundlag for Byrådets behandlinger af projektforslaget (mødesagerne):

Endelig_vedtalgelse_af_tilslutningspligt_i_hedehusene_3115309.pdf

projektforslag_for_indfoerelse_af_tilslutningspligt_i_hedehusene_3004054.pdf

 

Projektforslaget fra Høje-Taastrup Fjernvarme (grundlaget):

projektforslag_fra_hoeje_taastrup_fjernvarme_2999954.pdf