CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byrådets beslutninger

Du er her: Forside Byrådets beslutninger Fjernvarme Ny Udbygningsplan for Fjernvarme

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Ny Udbygningsplan for Fjernvarme

Byrådets beslutning 18.12.2012

 1. Forslag til ’Ny udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27.02.2012’ tages til efterretning, med bemærkning om at nye projektforslag, som udgangspunkt, ikke kan godkendes med krav om tilslutningspligt.
 2. Miljøvurdering af ’Forslag til Ny udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27.02.2012’ sendes i 8 ugers høring sammen med selve forslaget til Ny udbygningsplan.
 3. Høje Taastrup Fjernvarme anmodes om snarest og efterfølgende én gang årligt, at fremsende en opdateret prognose for udbygningstakten for fjernvarme i de enkelte projektområder.
 4. Høje Taastrup Fjernvarme anmodes om, i videst mulig omfang, at fremskynde konverteringsprojekter i områder med boliger, der er opvarmet med olie, og om muligt at tilbyde midlertidige varmeløsninger til disse boligejere.

Miljøvurderingen af den Ny udbygningsplan er i 8 ugers offentig høring - frem til og med tirsdag 02.04.2013.  

 

Høringssvar sendes til: tmc@htk.dk

 

Dokumenter i sagen:

 

 Dagsordenpunkt Vedtagelse_af_forslag_til_ny_udbygningsplan.pdf (118.6 KB)

 

 Ny Udbygningsplan 2012.pdf (587.1 KB)

 

 Miljoevurdering af udbygningsplan_12_nov_2012.pdf (512.1 KB)

 

 

Baggrund

På Plan- og Miljøudvalgsmødet 04-10-2011 blev det besluttet, at anmode Høje Taastrup Fjernvarme om at udarbejde en ny udbygningsplan for fjernvarme, til erstatning for den seneste udbygningsplan fra maj 2009.

Begrundelsen for at anmode om en ny udbygningsplan var, at en række forudsætninger er ændret, siden udbygningsplanen fra maj 2009 blev udarbejdet:

 • Danmark skal være fossilfri i 2050 (fjernvarme er et vigtig element i den omstilling).
 • Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente blev i april 2011 nedsat fra 6% til 5%, hvilket øger mulighederne for at få god økonomi i flere fjernvarmeprojekter.
 • Udfasning af oliefyr i nye boliger fra 2013 og i eksisterende fra 2016 (boligejere uden for naturgas- og fjernvarmenettet undtaget) øger behovet for at kunne tilbyde et omkostningseffektivt og miljømæssigt godt kollektivt alternativ.
 • Høje Taastrup Fjernvarmes fusion med Hedehusene Fjernvarme muliggør flere konverteringer.
 • Virksomheder og boligejere skal kunne foretage de rette investeringer og har dermed behov for at kende den fremtidige varmeforsyning og tidsplan for eventuelle fjernvarme-konverteringsprojekter der kan påvirke deres valg af varmeforsyning.

Administrationen modtog ultimo februar 2012 ’Ny udbygningsplan for Høje Taastrup Fjernvarme af 27-02-2012, som i mødekommer ovenfor anførte ønsker.

 

Den nye udbygningsplan indeholder ikke planer for konvertering af Fløng, da projektforslag for fjernvarme i Fløng blev behandlet forud for den nye udbygningsplan.

 

Projektforslaget om fjernvarme i Fløng blev sendt i høring 14-02-2012. Høringen blev 2 uger senere afbrudt, da forudsætningen om at kunder ville kunne fritages for tilslutningspligt, hvis de havde økonomisk ulempe ved konvertering til fjernvarme, jf. varmeforsyningslovens bestemmelser, ikke ville kunne imødekommes.

 

Med udfaldet af høringsprocessen omkring fjernvarme i Fløng, tages udgangspunkt i, at fremtidige projektforslag ikke kan godkendes med anvendelse af tilslutningspligt.

 

Høje Taastrup Fjernvarme har tilkendegivet, at den fremsendte udbygningsplan af 27-02-2012, med visse forbehold og justeringer i tidsplanen, vil kunne realiseres uden anvendelse af tilslutningspligt, men med mulighed for anvendelse af krav om forblivelsespligt i stedet.

 

Udbygningsplanen er omfattet af lov om miljøvurderingslovens §3, stk. 1 og skal således miljøvurderes før de kan godkendes.

 

Miljøvurderingen omfatter en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

 

På baggrund af den gennemførte screening (væsentlighedsvurdering) og scoping (indholdsafgrænsning) af udbygningsplanen, har kommunen vurderet, at udbygningsplanen kan medføre væsentlige positive påvirkninger af miljøet inden for følgende emner: 

 1. Energi: Energiforbruget, herunder råstoffer (energiressourcer)
 2. Klima: Reduktion af CO2-udledningen, der tilskrives en væsentlig klimabelastning
 3. Lokale luftemissioner: Reduktion af lokale luftemissioner til gavn for det lokale miljø