CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Ny CO2-neutral bydel Realisering Arbejds- & tidsplan

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Arbejds- & tidsplan

ECO-Life projektet vil blive startet op i slutningen af 2009/begyndelsen af 2010 og forløber i 6 år. 

Her beskrives den overordnede arbejds- og tidsplan for projektets gennemførelse - med fokus på det som berører de partnere der arbejder med etablering af den nye CO2-neutrale bydel (danske partnere).
 
Arbejdsplan med fokus på danske partnere
Planen for at gennemføre projektet er beskrevet lidt nærmere her.
 • Projektet er inddelt i 11 arbejdspakker (WP = work package)
 • Hver arbejdspakke (WP) er beskrevet i forhold til indhold, tidsplan og budget. Der er udpeget en ansvarlig for hver arbejdspakke
 • Indholdet i en arbejdspakke (WP) er underopdelt i et større antal definerede opgaver
 • Hver opgave (task) er ligeledes beskrevet i forhold til indhold, tidsplan og budget. Der er også udpeget en ansvarlig for hver opgave
 • For hver opgave er der defineret en leverance/produkt (deliverables), med angivelse af tidsfrist
 • For at kunne overvåge selve projektforløbet er der opstillet et antal milepæle (milestones). 
Se figuren 'Illustration af arbejdspakkerne' nedenfor.
 
Figur: Illustration af arbejdspakkerne (WP)

 
Ansvarlige for arbejdspakkerne (WP)
For hver arbejdspakke er der udpeget en ansvarlig partner: 
WP1  : Opstart af projekt (1. COWI A/S)
WP2  : Planlægning, kortlægning og optimering (1. COWI A/S)
WP5  : Demonstration af bygninger og løsninger (2. Høje-Taastrup Kommune)
WP8  : Overvågning (21. evr-Architecten)
WP9  : Formidling og promovering (20. BURO II)
WP10: Uddanelse og træning (5. Teknologisk institut)
WP11: Projektledelse (1. COWI A/S)

Partnernavnet der er angivet i parentes med nummer og navn er nærmere beskrevet under partnere.

At en arbejdspakke for, f.eks. overvågning, er ledet af en belgisk partner betyder, at ansvaret for at koordinere og lede opgaven varetages af denne. 
Konkrete opgaver vil altid blive gennemført af lokalt tilknyttede partnere eller i nært samarbejde med dem.
 
Beskrivelse af formålet med hver arbejdspakker (WP) 
 

WP1: Opstart af projekt (jan. 2010 – sept. 2010)

Formålet er, at:
 • Opstarte projektet ved at mødes lokalt og internationalt 
 • Analysere energibehov og muligheder for vedvarende energi - samlet og i Høje-Taastrup
 
WP2: Planlægning, kortlægning og optimering (jan. 2010 – mar. 2013)
 
Formålet er, at:
 • Udvikle, analysere, optimere, planlægge og specificere vedvarende energiløsninger i forsyningen i kombination med energieffektive bygninger
 • Afdække og visuelt formidle de miljømæssige effekter (CO2-reduktion) i forhold til den investerede kapital - for beslutningstagere, foreninger og slutbrugere
 • Forankre initiativerne blandt borgerne - under hensyn til visioner og ideer fra borgere og øvrige interessenter i området
 
WP5: Demonstration af bygninger og løsninger (jun. 2010 – dec. 2014) 
 
Formålet er, at:
 • Demonstrere lavenergibygninger forsynet med vedvarende energi i kombination med anvendelse af elektroniske systemer til overvågning, kontrol og regulering 
  ...som vel at mærke kan forventes at være fuldt markedsmodne i 2020-2030
 • Få erfaringer med de nye bygninger og løsninger
 • Overvåge energiforbruget og CO2-udledningen og andre socio-økonomiske forhold
 • Dele erfaringerne fra ECO-Life resultaterne via lokale, nationale og internationale kanaler. Målet er at resultaterne fra området bliver den nye referenceramme for bæredygtig byudvikling i Danske Kommuner og på Europæisk niveua
 • Skabe en bæredygtig by som ud over at være CO2-neutral - har et godt omdømme, er et godt sted at bo med faciliteter og bosteder der er til at betale.
 
WP8: Overvågning (jan. 2012 – dec. 2015)
 
Formålet er, at:
 • Overvåge det samlede energiforbrug og CO2-emission
 • Overvåge udviklingen i de sociale forhold
 • Overvåge og analysere energinøgletal og udvikling for alle relevante nye og energirenovererede bygninger i området
WP9: Formidling og promovering (jun. 2010 – dec. 2015)
 
Formålet er, at:
 • Fremme anvendelse af vedvarende energi og energieffektive bygninger
 • Dele viden internt i kommunen og med andre interesserede samt mellem de øvrige ECO-Life områder
Den primære mågruppe er indbyggere og virksomheder fra byområdet. Dernæst er det Kommunen som helhed der er i fokus for formidlingen og promoveringen af løsningerne.
I øvrigt er interesserede fra områder, som på baggrund af medieomtale mm har fået interesse i at vide mere om de udviklede løsninger, målgruppen for formidlingsaktiviteterne og promoveringen af ECO-Life projektet.
 
 
WP10: Uddanelse og træning (jan. 2011 – jun. 2013)
Formålet er, at gennemføre træning af:
 • Facility managers
 • Viceværter og teknisk personale - specielt for at nå slutbrugerne i de offentlige bygninger og etageejendomme og i de små og mellemstore virksomheder i byen
 • Kommunens bygningssagsbehandlere og ejendomsansvarlige for at øge videns- og erfaringsniveuet og for at kunne opføre og drive lavenergibyggeri
 • Udviklere og designere af lavenergibyggeri
Målet med trænings- og uddannelsesaktiviteterne er, at øge vidensniveuet hos de deltagende parter og andre vigtige interessenter i projektet og derigennem sikre en succesfuld implementering af løsningerne i projektet.
WP11: Projektledelse ( -> dec. 2015)
 
Formålet er, at:
 • Lede projektet og de deltagende parter gennem projektforløbet og undervejs tilpasse økonomi, indsats og øvrige ressourcer i forhold til de undervejs ændrede forhold